Klachtenregelement

Klachtenreglement

Algemene bepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • Organisatie: Wensink Bewindvoering en Beheer
 • Dossierbehandelaar: De voor het betreffende cliëntendossier verantwoordelijk curator, bewindvoerder of mentor
 • Branchevereniging: VeWeVe, Vereniging Wettelijke Vertegenwoordigers
 • Cliënt: Degene op wie één of meer beschermingsmaatregelen van toepassing zijn
 • Klachtgerechtigde: Cliënt van de organisatie alsmede degene die gerechtigd is de maatregelen van curatele, beschermingsbewind of mentorschap voor een cliënt van de organisatie te verzoeken als bedoeld in resp. artikel 379, eerste en tweede lid, artikel 432, eerste en tweede lid en artikel 451, eerste en tweede lid van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
 • Bezwaar: Een schriftelijk ter kennis van de organisatie gebrachte uiting van onvrede over de dienstverlening van de organisatie
 • Klacht: Een schriftelijk en uitdrukkelijk als klacht bij de organisatie Ingediende uiting van onvrede over de dienstverlening van de organisatie
 • Klager: Klachtgerechtigde die bezwaar heeft gemaakt of een klacht heeft ingediend

Artikel 2

Deze regeling geldt uitsluitend voor klachtgerechtigden. Zij kunnen zich bij de indiening en behandeling van bezwaren en klachten door iemand laten vertegenwoordigen en/of bijstaan. Een bezwaar of klacht dient schriftelijk te worden ingediend en voorzien te zijn van het volgende:

 • Naam en adres van de klager
 • Datum van melding van het bezwaar en klacht
 • Een omschrijving van de klacht

Indien de klager minderjarig of onder curatele is gesteld, moet de klacht worden ondertekend door de met het gezag beklede ouder, voogd of curator.

Bezwaren

Artikel 3

Een bezwaar wordt zo spoedig mogelijk behandeld door de dossierbehandelaar die het dossier van de cliënt beheert. Deze tracht het bezwaar telefonisch of schriftelijk in overleg met de klager op te lossen. Lukt dat niet, dan tracht de dossierbehandelaar, via nader overleg met de klager, het bezwaar alsnog in der minne te schikken. De klager ontvangt schriftelijk bericht van de wijze waarop het bezwaar door de dossierbehandelaar is afgedaan. Is de klager niet tevreden gesteld, dan kan zij een klacht indienen.

Klachten

Artikel 4

Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend. Een klacht moet worden ondertekend en tenminste bevatten:

 • Naam en adres en woonplaats klager
 • De dagtekening
 • Een omschrijving van datgene waartegen de klacht gericht is

Artikel 5

Klachten worden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken, behandeld door de dossierbehandelaar. Deze stelt een onderzoek in, formuleert de klacht zo nodig nader, hoort de klager en tracht de klacht door bemiddeling op te lossen en deelt dit schriftelijk mede aan de klager. Indien binnen 6 weken na indiening van de klacht bij de dossierbehandelaar geen oplossing is bereikt, wordt de klager door de dossierbehandelaar schriftelijk hiervan op de hoogte gesteld dat de klacht kan worden voorgelegd aan de brancheorganisatie of aan de toezichthoudende kantonrechter.

Artikel 6

Een klacht wordt niet in behandeling genomen of de behandeling wordt gestaakt indien:

 • De klager zich voor of tijdens de behandeling van deze zelfde klacht tot een kantonrechter of een andere burgerlijke rechter heeft gewend
 • De klacht anoniem is
 • Het feit waarover geklaagd wordt langer dan 6 maanden voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden

Artikel 7

Alle bezwaren en klachten worden onder strikte geheimhouding afgewikkeld. Indien het noodzakelijk is bij derden informatie op te vragen, zal vooraf toestemming aan klager worden gevraagd.

Artikel 8

De organisatie archiveert de klachten in een centraal registratiesysteem. Zij houdt aantekening van de klacht en afwikkeling daarvan.

Artikel 9

Deze regeling treedt in werking op 1  september  2017 en geldt voor onbepaalde tijd.