Werkzaamheden

Waarom beschermingsbewind, budgetbeheer of budgetcoaching?

Beschermingsbewind
Beschermingsbewind is een maatregel voor mensen die niet (helemaal) voor zichzelf kunnen zorgen. U kunt daarbij denken aan verstandelijk gehandicapten- soms al vanaf hun geboorte -, psychiatrisch patiënten, Alzheimer patiënten of mensen die verslaafd zijn. De maatregelen zijn vooral bedoeld als bescherming tegen anderen die misbruik van de situatie kunnen maken. De maatregelen zijn alleen mogelijk bij meerderjarigen. Totdat iemand achttien jaar is, zorgen de ouders of voogd voor de belangen van minderjarigen. De maatregelen kunnen wel al worden gevraagd, voordat iemand meerderjarig is. Ze gaan dan in op het moment dat die persoon meerderjarig wordt.

Budgetbeheer
Budgetbeheer is het (deels) beheren van de financiën van mensen, maar zonder benoeming door de kantonrechter. De werkwijze is wel dezelfde als die van de bewindvoerder, maar jaarlijkse verantwoording aan de kantonrechter gebeurt niet, dit gebeurt aan de cliënt.

Budgetcoaching
Budgetcoaching is een vast onderdeel bij beschermingsbewind en budgetbeheer bij ons kantoor. Zonder extra kosten. Er kan ook voor budgetcoaching worden gekozen zonder beschermingsbewind of budgetbeheer.

Wie vraagt beschermingsbewind, budgetbeheer of budgetcoaching aan?

In de eerste plaats kan de betrokkene zelf de maatregel vragen. Verder kan zijn partner zo’n verzoek doen en ook familieleden tot in de vierde graad. Dat zijn ouders, grootouders, kinderen en kleinkinderen en ook de broers en zusters, ooms en tantes en neven en nichten. Als degene om wie het gaat nog minderjarig is, kan ook de voogd de maatregel vragen. Daarnaast kan de officier van justitie om beschermingsbewind verzoeken. Dat is van belang als er geen familie meer is die het verzoek kan doen of als ‘de familie’ goede redenen heeft om het verzoek niet zelf te doen. De betrokkene zou hun dit bijvoorbeeld zo kwalijk kunnen nemen, dat dit de verhoudingen binnen de familie te zeer zou belasten. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de officier van Justitie een verzoek doen.

Is iemand onder curatele gesteld en vindt de curator dat de curatele zou moeten worden vervangen door een bewind en/of een bewindmentorschap, dan kan in zo’n geval ook de curator een verzoek doen. Als (een deel van) iemands goederen onder bewind is gesteld, dan kan de bewindvoerder het mentorschap aanvragen; omgekeerd kan de mentor een bewind aanvragen als daartoe aanleiding is.

 

Mentorschap

Ook voor mentorschap kunt u bij Wensink Bewindvoering en Beheer terecht. Mentorschap wordt bij de Rechtbank aangevraagd indien de betrokkene niet meer in staat is om zelf de persoonlijke, niet-financiële, zaken te kunnen regelen. De mentor wordt door de Rechtbank aangesteld als de wettelijke vertegenwoordiger en draagt zorg over de verzorging, verpleging en begeleiding. Wensink Bewindvoering en Beheer vindt het belangrijk om een goede vertrouwensband te hebben met betrokkene en diens wensen, behoeften, normen en waarden als uitgangspunt te nemen.

Curatele

Een curator neemt zowel de financiële als niet-financiële zaken waar als wettelijke vertegenwoordiger. Een ondercuratelestelling is de meest ingrijpende maatregel en enkel ingesteld indien de overige maatregelen zoals bewindvoering of mentorschap of bewindvoering en mentorschap niet meer toereikend is.

Wie kan tot bewindvoerder, mentor of curator worden benoemd?

In alle gevallen geldt, dat de uitdrukkelijke voorkeur van degene voor wie de maatregel is bedoeld, moet worden gevolgd, tenzij er gegronde redenen zijn om die persoon niet te benoemen. Voor benoeming van de professionele bewindvoerder, mentor of curator gelden wettelijke kwaliteitseisen welke zijn terug te vinden op www.rechtspraak.nl onder Kwaliteitseisen Curatele, Bewind en Mentorschap.

Wat kan Wensink Bewindvoering en Beheer voor u betekenen?

Voor alle bovengenoemde zaken is Wensink Bewindvoering en Beheer een betrouwbare partner in het regelen van de juiste zorg die nodig is in uw specifieke situatie. Doordat wij budgetcoaching een vast onderdeel bij beschermingsbewind en budgetbeheer laten zijn, verhoogt dit de kwaliteit van zowel de samenwerking met de betrokkene, alsmede de kwaliteit in de uitvoering van de bewindvoerder of budgetbeheerder. Daarnaast hebben wij, met name in de beginfase, veelvuldig persoonlijk contact met betrokkene(n) en maken persoonlijke en op maat gemaakte afspraken die schriftelijk worden vastgelegd, waardoor onze zorg nog beter uitgevoerd kan worden.

Zo zijn wij “ zakelijk betrokken op een menselijke manier”.